Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 27, 34320
Avcılar / İstanbul
Telefon: 0212 412 15 15
Mersis No: 0458001437800011

© Copyright Has Holding

Has Otomotiv ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek için çerezler kullanmamaktadır.

Veri Gizliliği
Has Otomotiv web sitemizi ziyaretinizden, şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden mutluluk duyar. Biz, sizin özel bilgilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız ve internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinde özel alanınızın korunması, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız ve önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler sorumlu birimin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Veri güvenliği politikamız ayrıca Daimler için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları´nı kapsamaktadır. Has Otomotiv web siteleri, sözü geçen veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.
Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’ “Has Otomotiv”in ilgili kişileri (diğer ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ’nin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.has.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla MBT tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.has.com.tr internet adresinden KVKK Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz. Has Otomotiv, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Seçme Olanakları
Verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi web sitelerinde bulabilirsiniz.

Cookieler
Has Otomotiv ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek için cookieler kullanmamaktadır.

Güvenlik
Tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

Bilgi Alma Hakkı
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sorumlu yetkili birimi, talebiniz üzerine olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca, kişisel verilerinizin bizde kayıtlı olup olmadığını veya hangilerinin kayıt edildiğini bildirmektedir. Kullanıcı olarak kayıtlı iseniz, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme olanağı tanınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğiyle ilgili çabalarımıza karşın yanlış bilgiler kayıt edilmiş ise, bu yanlışlar sizin uyarınız üzerine düzeltilmektedir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız var ise şirkette veri güvenliğinden sorumlu yetkiliye başvurabilirsiniz. Kendisine ve ekibine bilgi alma talebiniz, öneri ya da şikayetiniz olduğunda da ulaşabilirsiniz.

Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz.
Veri Sahibi Başvuru Formu
Mercedes-Benz Türk

Kullanım verilerinin değerlendirilmesi; Analiz araçlarının kullanımı
a. Web sayfalarımızın içeriklerini ilgi alanlarınıza uygun şekilde bir şekilde uyarlamak ve bu şekilde size özel teklifler geliştirmek isteriz. Kullanıcı tercihlerini ve web sayfalarının özellikle popüler alanlarını tespit etmek için şu analiz aracını (araçlarını) kullanmaktayız: Google Inc. b. Bu analiz araçları kullanıldığında ABD'de bulunan sunucuya veriler aktarılabilir ve orada işlenebilir. Kişisel verilerinizin aktarımı sırasında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.has.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. c. Belirtilen analiz araçlarını kullanarak web sayfalarımızı ziyaretiniz ile ilgili bilgi toplamamızı ve bu bilgileri analiz etmemizi istemiyorsanız bu uygulamamızı temelli olarak reddedebilirsiniz ("Opt-Out"). Ret kararınıza tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirerek uymaktayız. Bu çerez, sadece ret kararı verdiğinizi belirtmektedir. Opt-Out çerezinin, teknik nedenlerden dolayı sadece kaydedilmiş olduğu tarayıcıda etkin olacağını belirtmek isteriz. Çerezleri silerseniz veya başka bir tarayıcı veya cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekecektir. d. Aşağıda kullandığımız analiz araçlarının sağlayıcıları ve ilgili Opt-Out seçenekleri ile ilgili bilgi bulabilirsiniz: ii. Google Inc. ("Google") Google, EU-U.S. Privacy Shield'e göre sertifikalandırılmıştır. Verilerinizin aktarılmasını ve Google tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Google, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

Kullanıma dayalı bilgiler (Targeting ve Retargeting)
Online pazarlamamızı (örneğin banner reklamlar) ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre daha hassas bir şekilde uyarlayabilmek için Targeting ve Retargeting teknolojileri kullanmaktayız. Bu kapsamda ilgi duyduğunuz ürünlerimiz ve hizmetlerimiz çerezlerin kullanımı üzerinden kaydedilir. Targeting'de bu çerezler, web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, Retargeting'de sizi ilgi alanlarınıza yönelik olası en iyi şekilde bireysel olarak bilgilendirebilmek için Retargeting ortaklarımızla işbirliği yapan diğer web sayfaları ziyaret edildiğinde okunur ve kullanılır. Bu çerezlerde yarı-anonim bir çerez-ID'si kaydedilir, yani bunun üzerinden kimliğiniz kolayca belirlenemez. Retargeting'de Retargeting ortaklarımızın sunduğu ilgi duyduğunuz ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplamak da mümkündür. Bu Targeting veya Retargeting araçları kullanılırken veriler ABD'de bulunan sunuculara aktarılabilir ve orada işleme alınabilir; lütfen bununla ilgili bu Veri Gizliliği metninin bir önceki başlığında yer alan (b) alt başlığı altındaki bilgileri okuyun. Bizim ve Targeting/Retargeting ortaklarımızın ziyaretiniz hakkında bilgileri işlemesini ve ayrıca afiş reklamlarının ilgi alanlarınıza göre uyarlanmasını istemiyorsanız, bunlara verilen izni, dilediğiniz zaman temelli olarak reddedilirsiniz (Opt-Out). Ret kararınıza tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirerek uymaktayız. Bu çerez, sadece ret kararı verdiğinizi belirtmektedir. Opt-Out çerezinin, teknik nedenlerden dolayı sadece kaydedilmiş olduğu tarayıcıda etkin olacağını belirtmek isteriz. Çerezleri silerseniz veya başka bir tarayıcı veya cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekecektir. Aşağıda, kullanılan Targeting veya Retargeting teknolojileri ve bunların sunucuları ve ayrıca ilgili Opt-Out seçeneği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz: - Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda, Londra'da bulunan salesforce.com EMEA Limited ([Targeting/Retargeting]) şirketinden Salesforce Data Management Platform'u (DMP) Bu teknoloji kullanılırken ABD'deki sunuculara veriler aktarılır.Çerezlerin kullanımına itiraz etmek için lütfen şu bağlantıyı kullanın: - Google Inc. Verilerinizin aktarılmasını ve Google tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Google, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

Telif Hakkı
Telif hakkı Mercedes-Benz Türk A.Ş.'ye aittir. Mercedes-Benz Türk A.Ş. bütün haklarını saklı tutar. Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin safasında bulunan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları bu telif hakkına ve diğer fikir haklarına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Bazı Mercedes-Benz Türk A.Ş. internet sayfaları telif hakkı üçüncü kişilere ait olan materyalleri içermektedir.

Ürün Değişiklikleri
Bu internet sitesinde yer alan ürün bilgileri, çizimler ve resimler, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Mercedes-Benz AG internet sitelerine yönelik genel kullanım amacıyla hazırlanmış olabilir. Bu nedenle bazı ülkelerde bulunmayan, yerel piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya veya ülke düzenlemelerini sağlamaya yönelik bilgiler ve/veya aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir ve değişik spesifikasyonlar ile elde edilebilir.
İnternet sitesinde gösterilen herhangi bir araç modeli, renk, seçenek veya aksesuar ile bilgi almak istiyorsanız bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Fiyatlar
Bütün fiyatlar öngörülen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlar yayın tarihinde geçerlidir ve haber verilmeden değiştirilebilir.

Markalar
Aksi belirtilmedikçe, Mercedes-Benz Türk A.Ş. internet sitesinde yer alan tüm markalar, model isimleri, şirket logoları ve amblemleri marka haklarına tabidir.

Lisanslar
Mercedes-Benz Türk A.Ş. yenilikçi ve bilgilendirici bir internet sitesini yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizinde bizim olduğumuz kadar hevesli olduğunuzu umuyoruz. Ancak Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin patent ve ticari markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede mevcut materyallerin Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin telif haklarının kullanımı ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.

İleriye Yönelik İfadeler
Bu internet sitesi, yatırım ilişkileri yayımları, yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, presentasyonlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. Bu sitede "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve "tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ekonomik düşüşten, döviz kurlarının değişkenliklerinden, ham madde fiyatlarından, rakip ürünlerin piyasaya sunulmasından, artan satış teşviklerinden, yeni Smart modelinin uyumundan ve 2.el satışların düşüşünden etkilenen risklere ve belirsizliklere maruzdur. Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin gelecekle ilgili öngörüler ve terminler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu yoktur.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Mercedes-Benz Türk A.Ş. bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluklarını, yanlış veya eksik bilgi içermediklerini garanti etmemektedir ve bu bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumlu değildir. Güncel ve geçerli bilgiler için bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz. Bu internet sitesi, Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin kontrolünde olmayan dış siteler ile bağlantılar içerir. Bu bağlantılar kullanıcıların kolaylığı için sağlanmaktadır ve bağlantılı herhangi bir sitenin içeriği Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından onaylanmamıştır. Bu siteler ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Mercedes-Benz Türk