Veri Güvenliği


Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Has” veya “Şirket”)’ne ait https://www.has.com.tr/hasotomotiv (“web sitesi”) Şirket ve/veya satılan ürünler hakkında bilgi almak, iş başvurusunda bulunmak ve sair amaçlarla ziyaret eden kişilerin kişisel verileri T.C. Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve paylaşılmaktadır.

KVKK m. 10 hükmü gereği hazırlanan işbu Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amaç ve konusu;

  1. Şirket’imizin kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu olduğunu,
  2. Has’ın ne amaçla ve ne tür kişisel veriler topladığını,
  3. Bu kişisel verilerin nasıl saklandığını ve kullanıldığını,
  4. Has’ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
  5. Has’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
  6. Taleplerinize yönelik tarafımızla iletişim imkanlarınızı

Bu minvalde, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, web sitemize giriş yapan çevrimiçi kullanıcıları kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği, kimlere aktarıldığı ve KVKK kapsamında sahip oldukları haklara ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu

KVKK kapsamında kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve amaç çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmektedir?

Has, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi; talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

3. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz web sitemizde yer alan iletişim formu, mail, telefon ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Has tarafından sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, kişisel verinin mahiyetine ve kanuni veya hizmete bağlı fiili gerekliliklere bağlı olarak Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi sunucu sağlayıcıları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi firmalar, kamu kurum ve kuruluşları, gerektiği halde Şirket’in iş ortakları ile grup şirketleri ile paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.

5. Kişisel verilerin saklanma süresi

KVKK’ya uygun olarak her türlü kişisel veriniz yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece işlenebilecektir. Bu amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde, kişisel verileriniz işlenmeye devam edilecek, akabinde ise makul bir sebep ve süre bulunmaması halinde, kişisel verileriniz, Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak tarafımızca re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.

7. Talepleriniz ve Değerlendirilmesi

Çevrim içi kullanıcılar, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman güncelleyebilirler. Kişisel verileriniz üzerinde herhangi bir güncelleme yapmak ya da 6. bölümde belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi [kvkk@has.com.tr] adresine e-posta göndererek veya Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:27, Avcılar / İstanbul adresine posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz.

Tüm talepleriniz, KVKK m. 13 uyarınca 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.